2007 / 2008 ÖĞRETİM YILI

MUHASEBE PROGRAMI

DERS İÇERİKLERİ

 

I . YARIYIL

 

            104 - Güzel Sanatlar-I: İnsan anatomisi, renkler, görsel ve işitsel sanatlar incelenir. Grafiksel renklendirme, stilizasyon çalışmaları ile  seçilen materyalin amaca yönelik en uygun şekilde illustre edilip renklendirilmesini ve bu çalışmaların  sunum tekniklerini kapsar.

 

            107 - Genel Muhasebe: Muhasebe ile ilgili temel kavram ve belgeleri tanıyabilme. Finansal tablolardan bilanço ve gelir tablosu düzenleme ile ilgili temel ilkeleri kavrayabilme. Bilanço ve gelir tablosu hesaplarının işleyişini kavrayarak geçici mizan düzenleyebilme.

 

            109 - Bilgisayara Giriş: Bilgisayarın tarihi gelişimi ve bilgisayar teknolojisindeki yenilikleri kavrayabilme. Bilgisayarın ne olduğunu ve nasıl çalıştığını kavrayabilme. Bilgisayara iş yaptıran programları kavrayarak sistem kurulumunu yapabilme.

 

            111 - Genel İşletme: İşletmenin temel kavramlarını, amaçlarını ve çevre ile olan ilişkilerini açıklayabilme. İşletme çeşitlerini sıralayabilme. İşletmelerin kuruluş çalışmalarını, kuruluş yerinin seçimini ve işletmenin kapasitesinin belirlenmesini kavrayabilme. İşletme fonksiyonlarını ve bunlar arasındaki ilişkileri kavrayabilme.

 

            113 - Büro Yönetimi Ve İletişim Teknikleri: Büro yönetimi ile ilgili temel kavramları ve yöntemleri tanıyabilme. Bilgi sistemleri ve büro otomasyonunu tanıyabilme, büroların örgütlenmesinde yeni yaklaşımlar, sanal büro kavramı ve sanal büroların çalışma yöntemlerini kavrayabilme. Dosyalama sistemi kurma ve yöntemini kavrayabilme.

 

            115 - İktisada Giriş:  İşletmenin faaliyette bulunduğu ekonomik yapıyı ve bu yapının işleyişini             

kavrayabilme. Firmaların iktisadi davranışlarını analiz edebilme.

 

            117 - Matematik: Matematik ile ilgili temel kavramları açıklayabilme. Matematik için gerekli ve  yeterli temeli oluşturabilme.

 

            119 - Genel Hukuk Bilgisi: Türk Hukuk Sistemini kavrayabilme. Hukukun Temel kavramlarını açıklayabilme. Hukuki sorunlar karşısında izlenebilecek yol ve yöntemleri   tanıyabilme. Başlıca yargı organlarını ve dava türlerini kavrayabilme.

 

II . YARIYIL

            106 - Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri: Genel Muhasebe dersinde edinilen bilgi ve becerileri geliştirmek ve bunları daha karmaşık nitelikteki işletme konularına uygulayabilme. Işletmelerin dönem sonu itibariyle yapmaları gereken çalışmaları kavrayarak bunlarla ilgili kayıtları uygulayabilme. İşletmelerin dönem sonu itibariyle düzenlemeleri gereken mali tabloları özellikleriyle birlikte düzenleyebilme, mali tablolar arasındaki belirgin farkları kavrayarak yorumlayabilme.

 

            108 - Bilgisayar Büro Programları:            Bilgisayar teknolojisinin değişik amaçlarla kullanılacağı gerçeğini kavrayabilme. Kelime işlem programını kullanabilme. Çalışma Tablosu programlarının çalışma hayatında sağlayacağı kolaylıkları kavrayabilme. Internetin sağladığı faydaları kavrayabilme.

 

            110 - İşletme Becerileri Grup Çalışması: İşletme faaliyetleri ve yönetim uygulamalarıyla ilgili becerilerini geliştirebilme.Yönetim sürecinde ortaya çıkan sorunları tanıyabilme ve çözüm önerileri sunabilme. Etkili bir iletşimde bulunarak, kendi kendini geliştirme ve yönetme becerisi kazanabilme. Insan ilişkileri ve grup çalışmasının önemini kavrayabilme.

 

            112 - Makro İktisat:   Makro iktisadi yapıyı bu yapının işleyişini kavrayabilme. Ekonomide ortaya  çıkan sorunları ve çözüm yollarını kavrayabilme.

 

            114 - Ticari Matematik: Ekonomik hayatı ilgilendiren konuları kavrayabilmek için, gerekli ve yeterli matematik bilgilerine sahip olabilme. Meslek derslerinde karşılaştıkları matematiksel işlemleri yapabilme.

 

            116 - Ticaret Hukuku Bilgisi: İşletmenin tabi olduğu ticari mevzuatı tanıyabilme. Ticari hayatta karşılaşılabilecek sorunları ve çözüm yollarını kavrayabilme. Şirketlerin kuruluş ve yönetimi ile ilgili temel bilgileri kavrayabilme. Ticari senetleri, özelliklerini, türlerini ve ticari hayatta bu senetlerle ilgili karşılaşılabilecek sorunları kavrayabilme.

 

            118 - Istatistik: Bir istatistiki olaya ait verileri toplama, düzenleme, sunma verileri karakterize eden değerleri hesaplayabilme ve bunlar için gereken terimleri açıklayabilme. Olasılık Kuramından yararlanarak verileri analiz edebilme. Gerek mikro gerekse makro değişmeleri ölçmek için kullanılan indeksler ile ilgili teknikleri kullanabilme.

III . YARIYIL

 

            201 - Bilgisayarlı Muhasebe-I: Muhasebe ile ilgili temel kavramları ve belgeleri tanıyabilme. Finansal tablolardan bilanço ve gelir tablosu düzenleme ile ilgili ilkeleri kavrayabilme. Bilgisayar ortamında Finansal Tabloları düzenleyebilme. Muhasebe ile ilgili paket programları kullanabilme.

 

            203 - Vergi Hukuku: Vergi Hukuku’nun; hukuk sistemi içindeki yerini, kaynaklarını uygulanmasını kavrayabilme, vergiye ilişkin temel kavramları, vergilendirme sürecini, vergi borcunu sona erdiren nedenleri açıklayabilme. Vergi hukukunda süreleri, mükellefin değerlemesini amortismanı açıklayıp hesaplayabilme, vergi suç ve cezalarını ve vergi yargısını kavrayabilme.

 

            205 - Maliyet Muhasebesi: Maliyet muhasebesi ile ilgili temel kavramların bilgisi. Maliyetlerin sınıflandırılmasını kavrayabilme. Maliyet unsurlarını kavrayabilme. Maliyet yerleri ve maliyet dağıtım yöntemlerini uygulayabilme. Maliyet hesaplama sistemlerini uygulayabilme.

 

            207 - Şirketler Muhasebesi:           Şirket kavramı ve şirket türlerini kavrayabilme. Şahıs şirketleri ile sermaye şirketleri arasındaki farkları açıklayabilme. Şirketlerin çeşitli organlarını, görev ve sorumluluklarını kavrayabilme.

 

            209 - Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi: Dış ticaret, gümrük ve kambiyo rejimleri ile ilgili temel kavramların bilgisi. Dış ticaret teorilerini kavrayabilme. Kambiyo mevzuatı kapsamındaki dış ticaret işlemlerini ve genel kambiyo düzenlemelerini kavrayabilme. Dış ticaret işlemlerinde kullanılan belgeler, teslim ve ödeme şekillerini kavrayabilme.

 

            211 - Yönlendirilmiş Çalışma-I: Öğrencinin eğitiminde eksik olan yönlerini tamamlama eksikliğini hissettiği ve merak ettiği alanlarda araştırma yapmasını, rapor hazırlamasını ve sunuş yapmasını sağlamak.

 

            213 - Mesleki Yabancı Dil-I (Seçmeli): Yabancı dilden mesleki alanda faydalanabilme, yabancı dilde yazı veya söz ile anlatılmak istenileni doğru olarak anlayabilme, amaca uygun yazım tekniği ile anlaşılır bir şekilde söz ile ifade edebilme.

 

            215 - Finansal Yönetim (Seçmeli): Finansmanla ilgili temel kavramları tanıyabilme. Finansal tabloların analizinde kullanılan oranları kavrayabilme. Bir işletme için varlıkların yönetimi, kaynakların bulunması ve yatırım kararlarının verilmesinde kullanılan yöntemleri kavrayabilme.

 

            217 - Muhasebe Sistemleri ve Organizasyonu (Seçmeli): Muhasebede sistem kavramını tanıyabilme. Muhasebe sistemlerini tanıyabilme. Ülkemizde uygulanmakta olan Hesap Planını kavrayabilme. Muhasebe organizasyonunu ve kapsamını tanıyabilme. Muhasebe organizasyonu kurabilme.

 

            219 - Kooperatif Muhasebesi (Seçmeli): Kooperatifleri tanıyabilme. Kooperatiflere mahsus muhasebe işlemlerini kavrayabilme. Kooperatiflerde özellik taşıyan bir işlem olarak “Gelir-Gider Farkı”nın dağıtımını yapabilme.

 

            221 - Borçlar Hukuku (Seçmeli): Borçlar hukukunun konusu ve kaynaklarını açıklayabilme. Borç ve sorumluluk kavramlarını tanıyabilme. Borçların doğumu, hükümleri ve sona ermesi durumlarını kavrayabilme.

 

            223 - Kamu Maliyesi (Seçmeli): Kamu maliyesinin sosyal bilimler içindeki yerini, önemini, konusunu gelişimini ve mali olayları kavrayabilme. Kamu harcamalarının ve kamu gelirlerinin önemini, çeşitlerini ayrımını kavrayabilme. Bütçe ve Türk Bütçe Sisteminin özelliklerini ve bütçe sürecini kavrayabilme. Devlet boçlarının nedenlerini, kaynaklarını ve yönetimini kavrayabilme. Maliye politikası açısından, belli amaçlara ulaşmak için, mali araçların miktar ve birleşiminde yapılan ayarlamaların etkilerini kavrayabilme.

 

            225 - İnşaat Muhasebesi (Seçmeli): İnşaat muhasebesi ile ilgili temel kavramları tanıyabilme. İnşaat işlerinde tekdüzen hesap planının kullanımını ve inşaat işlerine özgü hesapları kavrayabilme. İnşaat işlerinde muhasebe ve vergi uygulamaları yapabilme.

 

IV . YARIYIL

 

202 - Bilgisayarlı Muhasebe-II: İşletme hesabı esasını kavrayarak paket programda bunu uygulayabilme. İşçi takibi ve sigorta işlemlerini bilgisayar ortamında kullanabilme. Işletmelerin çek-senet, stok takipleri ve ürün maliyetlerini hesaplayabilme.

 

204 - Türk Vergi Sistemi: Türk vergi mevzuatında yer alan gelir, servet ve harcama üzerinden alınan vergilerin teorisini ve uygulamalarını kavrayabilme.

 

206 - Muhasebe Denetimi: Muhasebe denetimi ile ilgili temel kavramları kavrayabilme. Muhasebe denetimi ile ilgili tarihi gelişimi kavrayabilme. Genel kabul görmüş denetim standartlarını kavrayabilme. Denetim raporu, süreci ve planlamasını kavrayabilme. Denetim kanıtları, teknikleri ve çalışma kağıtlarını kavrayabilme. Iç kontrol sistemini ve iç kontrol sisteminin muhasebe denetimi açısından önemini kavrayabilme. Varlık, kaynak ve sonuç hesaplarının denetimini kavrayabilme.

 

208 - İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku: İş Hukukunun temel kavramlarını, uygulama alanlarını, bölümleri olan Bireysel İş Hukuku ve Toplu İş Hukukunu kavrayabilme. Sosyal Güvenlik Sisteminin, gelişimini, araçlarını, hukuki niteliğini, sigorta kollarını ve Türkiye’deki sosyal güvenlik kurumlarını tanıyabilme.

 

210 - Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi: Türk dış ticaret rejimi, kambiyo mevzuatı ve özelliklerini tanıyabilme. Dış ticaret işletmelerine yönelik hesap planı ve muhasebe işlemlerini kavrayabilme. Döviz, menkul kıymet ve avans işlemleri ile ilgili kayıtları yapabilme. Ithalat ve ihracat işlemleri ile ilgili muhasebe kayıtlarını yapabilme. Belge akışını kavrayabilme.

 

212 - Yönlendirilmiş Çalışma-II: Öğrencinin eğitiminde eksik olan yönlerini tamamlama eksikliğini hissettiği ve merak ettiği alanlarda araştırma yapmasını, rapor hazırlamasını ve sunuş yapmasını sağlamak.

 

214 - Mesleki Yabancı Dil-II (Seçmeli): Yabancı dilden mesleki alanlarda faydalanma, yabancı dili anlayabilme, konuşabilme, yazabilme ve okuyabilme.

 

216 - Mali Tablolar Analizi (Seçmeli): İşletmelerde kullanılan mali tabloları belirlenen standartlara göre düzenleyebilme. İşletmelerin mali analizinde kullanılan teknikleri uygulayabilme. Mali analiz sonuçlarına göre işletmenin mevcut durumunu ve gelişme eğilimini yorumlayabilme. Bilgisayar ile mali analiz tekniklerini uygulayabilme.

 

218 - Banka Muhasebesi (Seçmeli): Banka ile ilgili temel kavramları kavrayabilme. Bankaların ekonomide üstlendiği rolü kavrayabilme. Bankaların kuruluş ve muhasebe işlemlerini uygulayabilme.

 

220 - Masa Üstü Yayıncılık (Seçmeli): Masa üstü yayıncılıkta kullanılan araçları tanıyabilme. Bilgisayar büro programlarını etkili kullanabilme. Yazışma ve dosyalama tekniklerini uygulayabilme.

 

222 - Enflasyon Muhasebesi (Seçmeli): Enflasyonun işletmeler üzerindeki olumsuz etkilerini tahmin edebilme. Enflasyon etkisinin muhasebe bilgilerine ve finansal tablolara yansıtılmasını uygulayabilme. Enflasyon etkisini gidermede kullanılan yöntemleri tanıyabilme. Enflasyon muhasebesi ile ilgili muhasebe standartlarını kavrayabilme. Ülkemizde enflasyon muhasebesi ile ilgili uygulama örneklerini açıklayabilme.

 

224 - Konaklama Muhasebesi (Seçmeli): Konaklama Muhasebesi ile ilgili temel kavramları tanıyabilme. Konaklama muhasebesinin özelliklerini kavrayabilme. Müşterilere sunulan hizmetlerin maliyetini hesaplama yöntemlerini uygulayabilme. Konaklama işletmelerinin çeşitli departmanlarının gelir ve giderlerinin ayrı ayrı tespit ve tayin yöntemlerini uygulayabilme. Konaklama işletmeleri departmanlarını maliyet ve karı belirlendikten sonra işletmenin temel finansal tablolarını (Bilanço ve Gelir Tablosu) düzenleyebilme.